Оновлено
2017-09-22
17:13

Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

Завідувач кафедри:

Доктор геогрфічних наук, професор Круль Володимир Петрович

Спеціальність:

0705 - Географія

Структура спеціальності

“Географія”

Спеціальність створена з метою підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР):

“Бакалавр” – Бакалавр географії;

“Магістр” – Магістр з географії.

Загальне призначення та області майбутньої роботи:

Бакалавр – молодший фахівець: вчитель географії, геоекології, основ охорони природи і раціонального природокористування, основ екологічних знань в загальноосвітніх школах, коледжах, гімназіях та ліцеях; старший лаборант вузу та експедиції, технік науково-дослідних та проектних державних, комерційних, геоінформаційних та інших установ природознавчого, екологічного і природоохоронного профілів;

Магістр – молодший науковий співробітник науково-дослідницьких, географ – у проектних і прогнозно-планових установах; викладач географії, геоекології, основ охорони природи і раціонального природокористування, основ екологічних знань, основ економічних знань, туризму у вузах, загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах; менеджер та експерт у державних установах регіонального профілю.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом 0705 “Географія” спеціальністю 6.070501 “Географія” затверджена за погодженням департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Зазначена програма розроблялася на основі державного освітнього стандарту.

Освітньо-професійна програма підготовки географа передбачає вивчення студентом нормативних (обов’язкових) та вибіркових дисциплін, які згруповані у цикли: гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних, професійно-орієнтованих, вибіркових (професійно-орієнтованих, вільного вибору) дисциплін. Невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки бакалавра, магістра географії є обов’язкові польові навчальні, виробничі та педагогічні практики, якими логічно завершується вивчення фундаментальних і професійно-орієнтованих географічних дисциплін; методики викладання географії, здійснюється набуття необхідних практичних навичок і умінь.

Загальний обсяг годин для підготовки бакалавра географії становить 7794 годин (216,5 кредитів), з яких нормативні дисципліни складають 5850 годин (162,5 кредита), вибіркові – 1827 годин (50,7 кредита), решта – 540 години (15 кредитів) припадає на навчальні та виробничі практики. Розподіл годин за циклами дисциплін наступний:

1.      дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 1508 години (41,8 кредити);

2.      дисципліни природничо-наукової підготовки – 2155 години (59,8 кредити);

3.      професійно-орієнтовані дисципліни – 1958 години (54,3 кредита);

4.      дисципліни самостійного вибору ВУЗу та вільного вибору студентів – 2173 години (60,3 кредита).

До обсягу нормативних професійно-орієнтованих дисциплін входять навчальні топографічна, геологічна, геоморфологічна, ґрунтознавча та загально-географічна практики. На навчальні практики відведено 226 годин (6 кредитів). Освітньо-професійна програма включає в себе виробничу та педагогічну практики, що входять до обсягу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін. На зазначені практики відведено 324 години (9 кредитів).

Після бакалаврату випускники мають право і можливості для продовження освіти за програмами спеціаліста та магістра.

На вивчення дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня – “спеціаліст” відводиться 1188 годин (33 кредити) після бакалаврату. Програма формується із обов’язкових гуманітарних, соціально-економічних і професійно орієнтованих дисциплін, на вивчення яких відводиться 504 години (14 кредитів) та вибіркових природничо-наукових і професійно-орієнтованих дисциплін для вищезазначеної спеціальності, навчальний час яких становить 468 годин (13 кредитів). Практична підготовка передбачає педагогічну практику – 6 кредитів (216 годин).

Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” включають в себе 13,5 кредитів вивчення обов’язкових курсів та 19,5 кредитів (702 години), відведених на вибіркові дисципліни. До останніх входить педагогічна (3 кредити) та асистентська (3 кредити) практики.

Нормативний термін освоєння освітньо-професійної програми підготовки бакалавра географії за спеціальністю 8.070501 “Географія” при денній формі навчання – 8 семестрів, спеціаліста і магістра – 2 семестри на базі бакалавра

 

 


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterбз[М@chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.