Оновлено
2020-10-23
11:04

Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

Завідувач кафедри:

Доктор геогрфічних наук, професор Круль Володимир Петрович

Спеціальність:

106 - Географія

014 - Середня освіта

Навчально-методичну діяльність колектив кафедри здійснює в процесі підготовки географів двох кваліфікаційних рівнів – бакалаврів і магістрів, викладаючи ряд фундаментальних, професійно-орієнтовних дисциплін для спеціальностей «Географія», «Науки про Землю»», «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Землевпорядкування і кадастр», «Туризм», «Водопостачання та водовідведення», «Будівництво і архітектура». Кафедра забезпечує викладання наступних курсів: Загальне землезнавство, Геологія загальна та історична, Основи раціонального природокористування і охорона природи, Геоекологія, Геоморфологія і палеогеографія, Метеорологія і кліматологія, Методи географічних досліджень, Основи ландшафтної екології, Основи фізики Землі, Краєзнавство, Основи геохімії, Історична географія з основами етнографії, Фізична географія материків та океанів, Прикладне ландшафтознавство , Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів, Біогеографія, Ландшафтознавство, Теорія і методологія географічної науки, Прикладна фізична географія, Палеогеографія антропогену, Геологія та тектоніка України, Медична географія, Географічні основи етногенезу, Методологічні проблеми географічної науки, Регіональна і прикладна метеорологія, Антропогенне ландшафтознавство, Загальна та регіональна геодинаміка, Фізична географія Сонячної системи, Геоекологічні проблеми природокористування, Геологія та гідрогеологія, Геологія з основами геоморфології, Геологія і геоморфологія, Інженерна геологія.

Навчально-виховну роботу та наукову діяльність на кафедрі забезпечує її професорсько-викладацький колектив у складі: В.Круля – д.геогр.н., проф., завідувача кафедри, який у 2006 р. захистив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка докторську дисертацію «Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України»; Б. Рідуша – д.геогр.н., проф., який у 2013 р. захистив у Інституті географії НАН України докторську дисертацію «Палеогеографічні реконструкції природних умов пізнього кайнозою Східної Європи за результатами досліджень відкладів печер», В. Гуцуляка – д. геогр. н., проф., який у 1994 р. в Інституті географії НАН України захистив докторську дисертацію «Еколого-геохімічний аналіз та оцінка природно-антропогенних ландшафтів (на прикладі Чернівецької обл. і Пн. Молдови)»; М. Дутчака – к. геогр. н., доц., який у 1994 р. в Інституті географії НАН України захистив кандидатську дисертацію «Природно-територіальні комплекси Дністровської долинно-річкової системи в межах Середнього Подністров’я, їх зміни під впливом гідротехнічної системи»; М. Проскурняка – к. геогр. н., доц., який у 1996 р. захистив в Інституті географії НАН України дисертацію «Структура закарстованих ландшафтів (на прикладі окремих регіонів лісостепу Східно-Європейської рівнини)»; П. Чернеги – к. геогр. н., доц., який у 1995 р. захистив кандидатську дисертацію «Структура передгірних ландшафтів Буковинського Передкарпаття, проблеми їх оптимізації»; С. Кирилюка – к. геогр. н., асист., який у 2007 р. захистив кандидатську дисертацію «Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території для цілей садівництва (на прикладі Хотинської височини)», Г. Ходан – к.геогр.н., асист., яка у 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Чернівецької області», Д. Холявчук – к.геогр.н., асист., яка у 2011р. захистила кандидатську дисертацію «Рекреаційний потенціал долини Середнього Дністра», І. Добинди – к.геогр. н., асист., яка у 2016р. захистила кандидатську дисертацію «Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області: суспільно-географічна оцінка». При кафедрі діє аспірантура, аспірантами якої є Я. Поп’юк і А. Дячук, а здобувачами Ю. Калуш і І. Цапок.

У межах геоекологічного напряму під керівництвом проф. В. Гуцуляка сформувалася нова наукова мікрошкола – ландшафтно-геохімічної екології (доц. В. Присакар, к.геогр.н. К. Наконечний, к.геогр.н. С. Кирилюк, доц. А. Ніколаєв, к.геогр.н. Г. Ходан, к.геогр.н. М. Танасюк). Наукові праці цього періоду стали значним внеском у розвиток теоретичних і методичних основ геоекології, геохімії, прикладного ландшафтознавства. На основі розробленої еколого-геохімічної концепції оцінки якісного стану середовища запропоновані методичні прийоми визначення техногенного геохімічного навантаження та інтегральної оцінки екологічної ситуації ландшафту.

Відповідно до наукової тематики кафедри виконано дослідження місцевих кліматів (Карпатського регіону) на ландшафтній основі, складено ландшафтно-кліматичні карти і характеристики до них та районування території Українських Карпат за мезокліматичними ознаками (О. Киналь) . Окрім того, досліджується динаміка кліматів гірських височинних та долинних ландшафтів у коротко- та довготривалому часовому зрізі. (ас. Д. Холявчук)

Значний інтерес мають дослідження карстових геосистем Чернівецької області та інших районів України (проф. В. Андрейчук, проф. Б. Рідуш, доц. М. Проскурняк) та геохімії поселенських ландшафтів регіону (доц. В. Присакар). Продовжує розвиватися палеогеографічний напрям досліджень, що започаткував проф. М.Куниця. Спільно з румунськими й австрійськими науковцями проводяться дослідження плейстоцен-голоценових відкладів печер України (проф. Б. Рідуш). Продовжуються роботи з вивчення ландшафтно-антропогенної структури Карпатсько-Подільського регіону (розпочаті доц. Л. Воропай), а також дослідження ландшафтів м. Чернівці та його околиць (започатковані проф. В. Гуцуляком).

Ландшафтознавчий напрям охоплює наступні проблеми: морфологію, функціонування, еколого-геохімічні властивості ландшафту; картографування; ландшафтні основи землекористування, містобудування, рекреацію і туризм; моніторинг природного середовища; розв’язання проблем медичної екології. Перспективність ландшафтного напряму підтверджується розвитком, насамперед, ландшафтно-еколого-геохімічними досліджень, що спрямовані на пізнання стану природного середовища для його раціонального використання й охорони, для розв’язання актуальних екологічних проблем. Ретроспективно-географічний напрям (проф. В. Круль) передбачає дослідження у сфері ретроспективної географії, зокрема вивчення особливостей заселення Західної України, з’ясування характерних рис формування її поселенської мережі від найдавніших часів і до сьогодення. Вишукування проводяться як за адміністративними, так і за історико-географічними та природними територіальними одиницями.

Упродовж років існування кафедри її викладачами та випускниками захищено 21 докторська дисертації (Г. Амурський, В. Андрейчук, М. Барщевський, М. Волощук, К. Геренчук, П. Гожик, В. Гуцуляк, Г. Денисик, К. Кілінська, М. Куниця, В. Круль, В. Лебедєв, А. Левандюк, В. Лут, І. Мельничук, С. Приходський, Б. Рідуш, Г. Рудько – 3 докторські роботи, Т. Соловей) та 53 кандидатських дисертацій.

За останнє десятиліття випускники кафедри поповнили штати інших кафедр факультету, де успішно працюють: д.геогр.н., проф. К. Кілінська, д.геогр.н., проф. Т. Соловей, к.геогр.н., доц. Н. Аніпко, к.геогр.н., доц. Ж. Бучко, к.геогр.н., доц. В. Вацеба, к.геогр.н., доц. Л. Савранчук, к.геогр.н., доц. Я. Скрипник, к.геогр.н., доц. В. Присакар.


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster+%Фm„@ъоЛ’~chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.